Ölçüm Hizmetleri

Ölçüm; mühendislik alanında yürütülen çalışmaların en önemli unsurlarının başında gelmektedir ve bu sebepten çok önemlidir. Ölçüm hizmetleri kapsamında elektrik sistemleri, ısıtma sistemleri, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, ortam değerleri ve yapı bileşenleri ile ilgili ölçümleri gerçekleştirerek gereksiz enerji tüketimlerini analiz etmenize, arızalı birimleri veya potansiyel arıza riski taşıyan birimleri tespit etmenize ve tasarruf / verimlilik alanlarında işletmelerinize katma değer sağlamanıza yardımcı oluyor, deneyimli kadrosu ve akredite olmuş kalibrasyonlu cihazları ile, bina/tesisinizde ölçüm hizmetleri veriyoruz.

Mesken, AVM, Hastane ve Okul Binası Ölçüm Kalemleri


 • Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümü
 • Yapı Bileşenlerinde Isıl İletkenlik Katsayısı (U Katsayısı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
 • Basınçlı Hava Sistemi (Kompresör) Verimlilik Analizi
 • Ortam Hava Kalitesi Ölçümü
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Hava Kanalı Analizi
 • Bina Kabuğu Termal Görüntüleme
 • Elektrik Sistemleri Termal Analizi
 • Güneş Paneli Termal Analizi
 • Radyatör ve Klima Sistemleri Termal
 • Kazan Verimliliği Analizi
 • Blöf suyu İletkenlik Ölçümü
 • Baca Gazı Analizi
 • Gürültü Seviyesi Ölçümü
olcum-hizmetleri
FLK-TI400-60Hz-2

Endüstriyel İşletme Ölçüm Kalemleri


 • Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
 • Basınçlı Hava Sistemi (Kompresör) Verimlilik Analizi
 • Ortam Hava Kalitesi Ölçümü
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Hava Kanalı Analizi
 • Elektrik Sistemleri Termal Analizi
 • Güneş Paneli Termal Analizi
 • Sıcaklık Ölçümü (Yüksek Sıcaklık Dahil)
 • Gürültü Ölçümü
 • Mekanik Sistemler Devir / Hız Ölçümü
 • Kazan / Fırın Verimi Analizi
 • Blöf Suyu İletkenlik Ölçümü
 • Baca Gazı Analizi
 • Gürültü Seviyesi Ölçümü

Elektrik Enerjisi Kalite Analizi

Elektrik, şebekeden özel bir form (sinüsoidal) ile alınırken bina/fabrika içinde kullanılan cihazlar sebebiyle kendi cihazlarınıza zarar verecek ve şebeke elektrik kaltesini de etkileyecek şekilde farklı formlara dönüşebilir. Bunun önüne geçerek ilerde maliyeti büyük zararları önleme adına elektrik enerjisiniin kalitesinin periyodik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeler sırasında elektriğin  anlık akım, gerilim ve güç değerleri, güç faktörü, harmonik bozulma değerleri enerji analizörü yardımıyla ölçülür ve raporlanır ki istenmeyen durumlar gözlemlendiğinde müdahale edilsin. Elektrik kalitesinin standardın altında olduğu durumlarda aşağıdaki durumları gözlemlenir:

 • Trafoda fazla yüklenme
 • Yazıcı ve bilgisayar ekipmanları gibi ofis ekipmanlarında garanti kapsamını aşacak şekilde arızalanmalar
 • UPS'lerde harmonik etkisi ile arızalar
 • Motor ömrünün azalması (harmonik etkisi ile farklı harmoniklerin ters yöne döndürme isteği ile zıt etki oluşumu)
 • Sigortaların normalden fazla devreye girmesi
 • Cihazlarda aşırı ısınma

Yapı Bileşenlerinde Isıl İletkenlik (U Katsayısı) Ölçümü

Binaların ısıtma ve soğutma ihtiyacı, kaybettiği ısı enerjisinden kaynaklanmaktadır. Kaybedilen bu ısı enerjisi bina dış kabuğundan, çatıdan, yalıtım özelliği olmayan pencerelerden, yanlış uygulama sonucu ortaya çıkan ısı köprüleri sebebiyle kaybedilir. Duvarların ısıl geçirgenlikleri U ölçer cihazları yardımıyla tespit edilerek binanın enerji ihtiyacının asgari düzeye çekilmesi hedeflenmektedir.

U katsayısı ölçümü her mevsim ve koşullarda sağlıklı olarak yapılamaz. Sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için iç ortam ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı en az 15 C olmalıdır. Bu sebeple duvar ısı geçirgenliğinin, Enerji Bakanlığı YEGM görüşüne dayanarak  mimari proje üzerinden çalışma yapılarak tespit edilmesi ekseriyetle daha sağlıklı sonuç vermektedir. Sizlerin talebine göre iki çalışma da hizmetinize sunulmaktadır.

Aydınlık Seviyesi Ölçümü

Gözlerimizin sağlığını koruması için çalışılan/yaşanan ortamların kullanım amacına göre farklı aydınlatma şiddetlerinde aydınlatmaya ihtiyacı vardır. Uluslararası standartlarla tavsiye edilen Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da ilan edilen aydınlatma şiddeti değerleri ofislerde, kütüphanelerde, AVM'lerde ve çalışma ortamlarında periyodik olarak kontrol edilmelidir ki yanlış armatür kullanımları veya uygulamalar, lamba ömrünü tamamlaması (özellikle flouresan lambalar) durumlarında müdahale edilerek düzeltmeler yapılabilsin. Lüksmetre yardımıyla yapılan bu ölçümlerle;

 • Elektrik enerjisinin aydınlatma için verimli kullanılıp kullanılmadığı,
 • Aydınlatmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olup olmadığı,
 • Lokasyonun kullanım alanına uygun standartlarda aydınlatma yapılıp yapılmadığı,

Tespit edilerek bilgilendirme raporu tarafınıza sunulmaktadır.

Basınçlı Hava Sistemi (Kompresör) Verimlilik Analizi

Kompresörler ülkemizde enerji verimliliği açısından en verimsiz kullanılan cihazlardandır. Gerek yanlış konumlandırma sebebiyle kayıpların gereksiz şekilde artmasının sağlanması gerekse de çalışması sonucunda ortaya çıkan yüksek miktarda ısı enerjisinin geri kazanımının yapılmaması sebebiyle çok fazla yanlış uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu sistemlerin;

 • Kompresör çıkışı ve son kullanıcı seviyesindeki basınç değerlerine göre doğru çalışma seviyesinin tespiti,
 • Basınçlı hava tesisatındaki kaçakların tespiti
 • Isı geri kazanımı adına doğru konumlandırılmasının tespit edilmesi
 • Yapılarak harcanan enerjinin büyük kısmından tasarruf sağlanmaktadır.

Ortam Hava Kalitesi Ölçümü

Binalarda bulunan havalandırma ve klima sistemleri ile binaya verilen havanın belirli kalitede olması yaşam konforu ve sağlığımızın gerekliliklerindendir. Düşük kalitede hava, özellikle hastane, AVM ve okul gibi yerlerde sağlık problemlerine ve kullanım yerine göre üretim sorunlarına sebep olmaktadır. Bu durumun tespit edilmesi amacıyla havanın higrografik değerleri (bağıl nem, sıcaklık vb) ölçülerek tarafınıza sunulmaktadır.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Hava Kanalı Analizi

Binaya hava girişini yapan klima ve havalandırma sistemlerinin verimli çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması adına anemometre yardımıyla hava kanallarında ve menfezlerde havanın hızı, miktarı, nemi ve sıcaklığının periyodik olarak ölçülmesi ve verimliliği olumsuz etkileyecek parametrelerin tespiti yapılmaktadır.

Bina Kabuğu Termal Görüntüleme

Binanın dış duvarlarında, kapı ve pencerelerde, çatıda ısı kaybına sebep olan ısı köprülerinin tespit edilmesi amacıyla bina kabuğu termal kamera ile incelenmekte ve raporlanmaktadır. Rapor doğrultusunda bina yönetimi yanlış yapılan yalıtım uygulaması, eksik malzeme kullanımı veya yalıtım öncesi danışmanlığı şeklinde bilgilendirilerek olası enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Elektrik Sistemleri Termal Analizi

Elektrik panosu ve elektrik motorları normal çalışma şartları dışında bölge bölge beklenenden yüksek sıcaklık değerlerine sahip olmaktadır. Başka bir deyişle arızaya yakın durumda olan motor ve panoların termal görüntü desenlerinde sıcaklık farklılıklarından kaynaklı desenler oluşmaktadır. Örneğin panoda bağlantısı iyi yapılmamış kablolarda aşırı ısınma, fazla arası dengesizliklerde kablolarda belirgin sıcaklık farklılıkları sık sık karşılaşılan elektriksek problemlerdir. Bu tür hatalar erken müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlara kadar gidebilmektedir. Kestirimci / önleyici bakım anlayışıyla 2-4 hafta öncesinde problem potansiyeli olan noktalar tespit edilerek tarafınıza raporlanmaktadır.

Güneş Paneli Termal Analizi

Güneş panellerindeki hücrelerin doğru çalışıp çalışmadığı termal görüntüleme ile rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Termal kamera olmadan arızanın tespit edilmesi için panel içindeki hücrelerin ve hatların tek tek incelenmesi gerekirken, termal kamera ile yerinde ve çalışır vaziyette arıza tespiti yapılmaktadır.

Radyatör ve Klima Sistemleri Termal İncelemesi

Kalorifer petek ve radyatörlerin tıkanma sonucunda ısıtma ihtiyacını karşılamadığı durumlarda termal kamera ile yapılan görüntüleme sonucunda radyatörün hangi diliminde problem olduğu kolaylıkla tespit edilmektedir. Bunun yanında klima sistemlerinde ısının sistemden uzaklaştırılması için kullanılan eşanjörlerin doğru çalışıp çalışmadığı aynı şekilde kontrol edilerek tarafınıza raporlanmaktadır.

Sıcaklık Ölçümü

Sıcak su ve ısıtma sistemlerinde ısı enerjisi tesisat yardımıyla binaya dağıtılmaktadır. Kazan dairesi gibi İklimlendirilmeye ihtiyaç olmayan alanlarda tesisatta yaşanacak ısı kayıpları boşa giden enerji olarak isimlendirilmektedir. Binaya gönderilerek faydalı enerjiye dönüştürülebilecek bu kayıp enerji; infrared termometre, termokapl (ısıl çift) yardımıyla tesisatın (boru, vana, flanş, dengeleme kapı vb.) sıcaklık ölçümleri yapılarak yalıtım uygulması gerekip gerekmediği, gerektiği durumlarda sağlanacak tassarruf miktarı ve geri ödeme süreleri hesaplanarak raporlanmaktadır.

Kazan Blöf Suyu İletkenlik Ölçümü

Kazanlarda kullanılan besi suyu içinde barındırdığı maddeler sebebiyle zamanla kazan içinde deformasyona sebep olamaktadır. Bunu önlemek adına kazandan belirli aralıklarla ve miktarlarda su çekilerek kazan içindeki su tazelenmektedir. Bu sayede tortu, tıkanma, çürüme, paslanma, yırtılma gibi problemlerin önüne geçilerek maddi ve hayati hasarların oluşması engellenmelidir. Kazandan yapılan bu şekildeki su çekme işlemine blöf denmektedir. Blöf miktarının tayin edilmesi için iletkenlik ölçer ile besi suyu olarak kullanılan suyun iletkenliği ölçülerek yapılması gereken blöf miiktarı hesaplanır ki fazla blöf yapılarak faydalı enejinin boşa atılması veya az blöf yapılarak kazanın kullanım ömrünün azaltılması engellensin.

Kazan / Fırın Verimi Analizi

Kazan ve fırınlarda baca gazı analizi yapılarak yakıtın boşa yakılıp yakılmadığı, kazan / fırın yüzeyinin doğru şekilde yalıtılıp yalıtılmadığı tespit edilmektedir. Kazana, yakıtı yakması için verilen havanın fazla olması üretilen enerjinin önemli ölçüde bacadan atılmasına sebep olurken; verilen havanın az olması da yakıtın tam yanmasının engellenmesiyle hem verimin düşmesine hem de zehirli gazların (NO, NO2, SO2  vb.) atmosfere yayılmasına sebep olmaktadır. Bu tip problemlerin önüne geçilmesi için baca gazı analizi cihazı ve termokapllar yardımıyla kazan verimi üzerinde çalışma yapılmaktadır ve raporlanmaktadır.

Baca Gazı Analizi

Baca gazı sıcaklığı ve bileşenleri kullanılan yakıt türüne göre hem kazan veriminde hem de çevre kirliliğinde ciddi etkiye sahiptir. Kazana verilen fazla hava, üretilen faydalı enerjinin önemli bir kısmının baca gazıyla çıkmasına sebep olurken; ideal hava miktarından az verilen hava ise yakıtın tam yanmamasına ve paranın boşa gitmesine sebep olmaktadır. Bunun yanından tam yanmama sonucu ortaya çıkan zararlı gazlar çevre kirliliğine ortam oluşturmaktadır. Kazan kullanılarak merkezi sistem ile ısıtılan binalarda yıllık olarak yapılması tavsiye edilen ölçümlerle baca gazı sıcaklığının geri kazanım yoluyla yararlı enerjiye dönüşüm fırsatları ve yıldan yıla bozulan brülör ayarının durumu incelenmektedir.

Mekanik Sistemler Devir / Hız Ölçümü

Takometre yardımıyla; dönen cisimlerin temaslı ya da temassız şekilde devir sayısı ve hız ölçümleri yapılarak tarafınıza raporlanmaktadır.

Gürültü Seviyesi Ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği açısından ortamların gürültü seviyelerinin ölçümü ve standartlara uygunluğu karşılaştırılarak tarafınıza raporlanmaktadır.